සීතල නුවරඑළියට සහෝදරත්වයේ දෑත් දිගු කරන්නට උණුසුම් හදවත් ඇති ඔබට ආරාධනා 

IMCD නැත්නම් International Movement for Community Development කියන්නේ, “අපි , අපි අතරෙන්ම ඇති කරගන්න බැඳීම් තුලින් අපේ සමාජයේ සිටිනා, අවශ්‍යතා ඇති දරුවන්ගේ ඒ අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන එයාලගේ ජිවන [...]