සීතල නුවරඑළියට සහෝදරත්වයේ දෑත් දිගු කරන්නට උණුසුම් හදවත් ඇති ඔබට ආරාධනා 

IMCD නැත්නම් International Movement for Community Development කියන්නේ, “අපි , අපි අතරෙන්ම ඇති කරගන්න බැඳීම් තුලින් අපේ සමාජයේ සිටිනා, අවශ්‍යතා ඇති දරුවන්ගේ ඒ අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන එයාලගේ ජිවන [...]

සිනහවෙන් පිරුණු නත්තලක්

“අපි ඔවුන්ට සිනහවක්ගෙන දෙමු” යන්න තේමාව කරගත් IMCD ,AMUZED අපිට 2016 දෙසැම්බර් 17 විශේෂ දවසකට  ඉර පායලා තිබුනා. හැඳල , වත්තල ප්‍රීතිපුර නිවහනට නත්තල් අරන් එන්න අපි පොරොන්දු වෙලා [...]

නත්තලට සැබෑ අරුතක්…

IMCD අපි ප්‍රජා සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් ,“සමාජය” ජීවත් වීමට වඩාත් යහපත් තැනක් කිරීමට ගොඩ නැගුන  රාජ්‍ය නොවන තරුණ සංවිධානයකි. වර්ශ 2012 මාර්තු මස 17 වැනි දින ආරම්භ කෙරුන මෙය [...]

page 1 of 4