සිනහවෙන් පිරුණු නත්තලක්

“අපි ඔවුන්ට සිනහවක්ගෙන දෙමු” යන්න තේමාව කරගත් IMCD ,AMUZED අපිට 2016 දෙසැම්බර් 17 විශේෂ දවසකට  ඉර පායලා තිබුනා. හැඳල , වත්තල ප්‍රීතිපුර නිවහනට නත්තල් අරන් එන්න අපි පොරොන්දු වෙලා [...]