නත්තලට සැබෑ අරුතක්…

IMCD අපි ප්‍රජා සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් ,“සමාජය” ජීවත් වීමට වඩාත් යහපත් තැනක් කිරීමට ගොඩ නැගුන  රාජ්‍ය නොවන තරුණ සංවිධානයකි. වර්ශ 2012 මාර්තු මස 17 වැනි දින ආරම්භ කෙරුන මෙය [...]